Americans Overseas en nieuwe ontwikkelingen in Nederlandse politiek

5 min
Gepubliceerd op: 22-04-2017 Laatst gewijzigd op: 08-05-2024

Americans Overseas en nieuwe ontwikkelingen in Nederlandse politiek

Lees hier over de nieuwe ontwikkelingen in de Nederlandse politiek ten aanzien van alle Nederlandse Amerikanen.

Einde vorig jaar kregen de gevolgen van de Amerikaanse FATCA-regelgeving en de Amerikaanse belastingwetgeving voor burgers en financiële instellingen in Nederland veel aandacht in de media.

Mede aanleiding daarvoor was de ‘brandbrief” van de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) aan de Staatssecretaris van Financiën. Zij maakten zich grote zorgen maakt over de gevolgen van het grote aantal cliënten met een Amerikaanse nationaliteit waarvan de bank tot op heden nog geen SSN (Social Securtity Nummer) heeft ontvangen.

De banken hebben namelijk de jaarlijkse plicht de gegevens van US persons aan de IRS (Amerikaanse belastingdienst) op te geven, vanaf 1 januari 2017 moet de bank beschikken over het SSN van de cliënt en deze bij de IRS opgave melden. De banken kunnen bij het niet ontvangen van dit SSN van de cliënt formeel de rekening sluiten.

Ook zijn verschillende politici (in nauwe samenwerking met Americans Overseas) actief bezig geweest om de situatie aan de kaak te stellen. Dit bracht de ontwikkelingen op gang. In een brief van de Staatssecretaris van Financiën dhr. Wiebes geeft hij een update en verduidelijkt een aantal punten.

Problemen Nederlanders met Amerikaanse nationaliteit

De problemen die ervaren worden door Nederlanders met de Amerikaanse nationaliteit en Nederlandse banken zijn het directe gevolg van Amerikaans beleid en Amerikaanse wetgeving. Deze personen moeten bovendien zowel in Nederland als in de VS aangifte doen, met het risico om ook in de VS belasting te moeten betalen. Het Nederlandse instrumentarium om hierin een structurele wijziging aan te brengen, is helaas beperkt, aangezien het hier om Amerikaanse wetgeving gaat.

Wel probeert de staatssecretaris de uitwerking van die Amerikaanse regelgeving op Nederlandse burgers en bedrijven te verzachten door betere informatievoorziening. In dit kader is de afgelopen maanden intensief ambtelijk overleg gevoerd met belangenorganisatie en bemiddelingsbureau Americans Overseas en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Aanvraagprocedure SSN/TIN

Veel personen die niet op de hoogte zijn dat zij ook Amerikaanse staatsburger zijn (“Accidental Americans”), realiseren zich dit pas na een brief van de bank. De eerste stap voor hen is het aanvragen van een SSN/TIN.

Over de aanvraagprocedure bestaat veel  onduidelijkheid. Het aanvraagformulier en begeleidende documenten kunnen bij het Amerikaanse consulaat in Amsterdam worden ingeleverd; de aanvraag voor een SSN wordt vervolgens op de Amerikaanse ambassade in Dublin administratief verwerkt, de wachttijden voor het verkrijgen van dit nummer zijn opgelopen tot bijna 1 jaar.

De NVB heeft een online informatiepunt geopend, in samenspraak met Americans Overseas, waarop links naar informatie over de juiste aanvraagprocedure zijn opgenomen.

Omdat de aanvraagprocedure voor een SSN omslachtig is, heeft de staatssecretaris Americans Overseas in contact gebracht met zijn contactpersonen bij de ambassade, zodat zij direct hun tips en mogelijke verbeteringen van deze aanvraagprocedure door kunnen geven. De staatssecretaris geeft echter wel aan dat het om een Amerikaanse procedure gaat, gebaseerd op Amerikaanse regelgeving, waarop hij weinig invloed heeft.

Toegang tot betaalrekeningen voor Nederlandse burgers

De staatssecretaris heeft de verzekering van de NVB dat er (vooralsnog) geen bestaande betaalrekeningen van rekeninghouders worden gesloten als alleen het TIN/SSN (nog) niet aanwezig is. Daarbij dient de cliënt wel te kunnen aantonen dat de SSN aanvraag procedure is opgestart, kortom dat er een plausibele reden is voor het nog niet kunnen opgeven van het SSN.

Hij spreekt zijn zorg uit dat ondanks alle aandacht voor de FATCA er nog steeds mensen zijn die niet weten dat zij ook de Amerikaanse nationaliteit bezitten en niet bekend zijn met de belastingplichten die daaruit voortvloeien en daarom nog steeds niet aan de verschillende Amerikaanse administratieve en fiscale verplichtingen hebben voldaan..

Geen Amerikaanse sancties voor welwillende financiële instellingen

Banken kunnen alleen diensten blijven verlenen aan US Persons als zij daarbij voldoen aan de Amerikaanse FATCA regelgeving. Dit betekent onder andere dat zij van alle US Persons een TIN/SSN bij de jaarlijkse IRS aangifte moeten kunnen overleggen.

Steeds meer US persons kunnen hun TIN/SSN overleggen, maar er is nog een lange weg te gaan. De meeste banken hebben in het kader van de FATCA hun klanten eind december weer een brief gestuurd. De druk van de banken richting de klanten om een SSN te overleggen zal dit jaar verder worden opgevoerd, waarmee de banken willen voorkomen Amerikaanse sancties opgelegd te krijgen.

Amerikaanse overheid

Hoewel de Amerikaanse overheid tijdens gesprekken met de staatssecretaris begrip heeft getoond voor de Nederlandse standpunten, is er nog geen enkele formele reactie gegeven of voortgang geboekt.

FATCA problematiek binnen Europees verband

Nederland zet zich in Europees verband in om tot een gezamenlijke Europese actie te komen. De staatssecretaris meldt dat Nederland al van een groot aantal lidstaten bijval en steun ontving voor de reeds gedane inspanningen van Nederland om tot een gecoördineerde actie te komen.

Amerikaanse belastingplicht

Naast de problematiek rondom de bankrekeningen, worden Nederlanders met de Amerikaanse nationaliteit geconfronteerd met de Amerikaanse belastingplicht. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Americans Overseas en NVB.

Belasting op uitkeringen

Het heffingsrecht over sociale zekerheidsuitkeringen is exclusief toebedeeld aan Nederland. Dit betekent dat de VS niet over deze uitkeringen mogen heffen aan Amerikaanse staatsburgers. Toch komen uit de praktijk veel signalen dat dit wel heeft plaatsgevonden. Dit is ongewenst en lijkt daarmee in strijd met het huidige verdrag. Tijdens aankomende besprekingen zal dit aan de orde komen bij de VS.

De staatssecretaris wil echter realistische verwachtingen scheppen: De VS zullen naar verwachting bij een heronderhandeling van het belastingverdrag zeker vast blijven houden aan gemaakte afspraken, de kans dat de verplichtingen voor de US person zullen wijzigen (versoepelen) zijn derhalve zeer klein.

Inkeerregeling/Streamlined procedure

Voor Nederlanders met een Amerikaanse achtergrond die geconfronteerd worden met hun Amerikaanse belastingplicht, bestaat er voorlopig nog een inkeerregeling, de zogenaamde Streamlined procedure.

Enerzijds geven banken nog ruimte aan goedwillende klanten die bezig zijn met de aanvraag van hun SSN, anderzijds bestaat er op dit moment nog de mogelijkheid om aangifte te doen onder deze inkeerregeling.

Deze regeling zal naar het er naar uit laat zien op enig moment eindigen, aangezien deze inkeerregeling gebaseerd is op het niet hebben kunnen weten (bekend zijn met) de Amerikaanse belastingplicht.

Meer vragen over de Amerikaanse belastingplicht?

Americans Overseas helpt Amerikanen die in het buitenland wonen op georganiseerde wijze aan hun Amerikaanse belastingplicht te voldoen en onnodige dubbele belasting te voorkomen. Op basis van uw persoonlijke situatie stellen we de juiste Amerikaanse belastingadviseur uit ons AOS-netwerk aan u voor. Deze zal u een aanbod op maat doen om u te helpen met uw belastingaangifte. Kosteloos en vrijblijvend

 

Neem nu contact op voor meer informatie

 

 

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan