Algemene voorwaarden Americans Overseas

General

ALGEMENE VOORWAARDEN AMERICANS OVERSEAS

Artikel 1          Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt aan de volgende termen de volgende betekenis toegekend:

 
Overeenkomst een overeenkomst door en tussen Americans Overseas en Klant voor het verlenen van Communicatie- en Aangiftediensten;;
Americans Overseas Americans Overseas B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Nederlands recht, gevestigd in Amsterdam, Nederland, en kantoorhoudend aan de Meester Treublaan 7, 1079 DP Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62897950;
Artikel een artikel van deze Algemene Voorwaarden;
Klant een natuurlijk person of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat;
Communicatie- en Aangiftediensten de dienst waarbij Americans Overseas op verzoek van Klant de Aangifte-informatie van Klant aan een Dienstverlener verstrekt, de Dienstverlener verzoekt om het concept van de Aangifte op te stellen en deze aan Klant ter hand stelt voor goedkeuring;
Aangifte het daadwerkelijk doen van belastingaangifte(s) voor en ten behoeve van een Klant, alsmede het verlenen van assistentie aan de Klant bij het voltooien van andere officiële formulieren en documenten;
Aangifte-informatie alle informatie die in een bepaald stadium nodig is of nuttig wordt geacht door Americans Overseas en/of een Dienstverlener voor het doen van Aangifte;
Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden;
Informatiediensten de dienst door middel waarvan Americans Overseas algemene informatie, waaronder mogelijk ook links naar websites, verschaft met betrekking tot de mogelijke fiscale behandeling in de Verenigde Staten van personen die buiten de Verenigde Staten van Amerika woonachtig zijn en de gevolgen daarvan;
Intake een daadwerkelijke intake. Dit kan een telefonisch gesprek of een videogesprek zijn;
Intakeformulier een daadwerkelijke intake. Dit kan een telefonisch gesprek of een videogesprek zijn;
Netwerk een netwerk van Dienstverleners die door Americans Overseas ingeschakeld worden als Dienstverleners die door Americans Overseas aanbevolen kunnen worden in het kader van de Aanbevelingsdiensten;
Aanbevelingsdiensten
de dienst waarbij Americans Overseas een Dienstverlener aan een Bezoeker aanbeveelt op basis van de door Bezoeker verschafte informatie en gevraagde diensten op een ingevuld en ingeleverd Intakeformulier;
Dienstverlener een professionele dienstverlener die een of meerdere diensten van derden verleent;
Diensten zowel de Communicatie- en Aangiftediensten als de Aanbevelingsdiensten;
Diensten van derden (professionele) diensten waarvoor Americans Overseas aanbevelingsdiensten doet, welke van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd;
Bezoeker een bezoeker van de Website, namelijk
Website de website www.Americansoverseas.org.

Artikel 2          Toepassing

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Diensten

2.2 De algemene voorwaarden van een Klant, Bezoeker en/of enige andere partij worden hierbij nadrukkelijk verworpen en uitgesloten.

2.3 Americans Overseas kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen

2.4 Iedere wijziging van deze Algemene Voorwaarden wordt van kracht op de relatie van en tussen Americans Overseas en een Bezoeker op het moment waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden via de Website of anderszins aan de Bezoeker beschikbaar worden gesteld.

2.5 Iedere wijziging van deze Algemene Voorwaarden wordt van kracht op de relatie van en tussen Americans Overseas en een Klant binnen veertien (14) dagen vanaf de dag waarop Americans Overseas Klanten over een dergelijke wijziging informeert. Na enige wijziging van deze Algemene Voorwaarden heeft Klant gedurende een periode van veertien (14) dagen het recht om de Overeenkomst met Americans Overseas op te zeggen.

Artikel 3          De Diensten

3.1 Iedere Bezoeker kan gebruik maken van de Informatiediensten. De Informatiediensten worden gratis aan Bezoekers aangeboden en worden naar beste vermogen verstrekt, zonder dat enige aansprakelijkheid wordt aanvaard voor de inhoud van de Informatiediensten of voor enig deel daarvan, met inbegrip van maar niet beperkt tot de inhoud van websites van derden waarnaar de Website rechtstreeks of indirect verwijst.

3.2 Mits een Intakeformulier wordt ingevuld en ingeleverd kan een Bezoeker gebruik maken van de Aanbevelingsdiensten.

3.3 In het geval dat een Bezoeker een Intakeformulier invult en inlevert, zal Americans Overseas binnen vijf (5) Werkdagen een of meer Dienstverleners aan de Bezoeker aanbevelen, waarmee deze rechtstreeks contact kan opnemen.

3.4 Als onderdeel van de Aanbevelingsdiensten kan Americans Overseas een Bezoeker ook de mogelijkheid bieden om niet rechtstreeks contact op te nemen met een Dienstverlener, maar (in plaats daarvan) te kiezen voor de Communicatie- en Aangiftediensten als nader omschreven in Artikel 5, voor zover de door de Bezoeker gevraagde diensten onder de Communicatie- en Aangiftediensten vallen.

Artikel 4          Aanbevelingsdiensten

4.1 Door middel van het invullen en inleveren van het Intakeformulier verzoekt Bezoeker Americans Overseas uitdrukkelijk om deze een (op geen enkele manier bindende) aanbeveling te doen met betrekking tot een Dienstverlener voor Diensten van Derden zoals specifiek aangegeven door de Bezoeker.

4.2 Op basis van de inhoud van het Intakeformulier, inclusief maar niet beperkt tot het verzoek om bepaalde Diensten van Derden, zoals aangeleverd door Bezoeker zal Americans Overseas naar beste vermogen een Dienstverlener binnen zijn Netwerk aan Bezoeker aanbevelen, welke geacht wordt de door Bezoeker benodigde en/of gevraagde Diensten van Derden te kunnen verlenen. Bij het verschaffen van een aanbeveling zal Americans Overseas in geen enkel geval (financieel en/of fiscaal en/of ander) advies aan de Bezoeker verstrekken of geacht worden te verstrekken

4.3 Een door Americans Overseas aanbevolen Dienstverlener kan gevestigd zijn in het land waar Bezoeker woonachtig is en/of een ander land (waaronder nadrukkelijk, maar niet beperkt tot, de Verenigde Staten van Amerika).

4.4 Na aanbeveling van een Dienstverlener als genoemd in Artikel 4.3 is Bezoeker vrij in zijn keuze om al dan niet contact op te nemen met de door Americans Overseas aanbevolen Dienstverlener. Indien Bezoeker contact op wenst te nemen met de Dienstverlener en met een dergelijke Dienstverlener een overeenkomst aan te gaan (waarbij Americans Overseas nadrukkelijk geen partij is), dient Bezoeker het initiatief daartoe te nemen. Americans Overseas verleent geen verdere verbindingsdiensten door en tussen Bezoeker en een Dienstverlener, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door en tussen Bezoeker en Americans Overseas.

4.5 Americans Overseas verplicht zich ertoe om zijn uiterste best te doen om zijn Netwerk te onderhouden en ervoor te zorgen dat de Dienstverleners binnen zijn Netwerk voldoen aan bepaalde minimum kwaliteitseisen zoals deze door Americans Overseas naar eigen goeddunken van tijd tot tijd gesteld worden. Ongeacht het bovenstaande wordt een aanbeveling van een Dienstverlener door Americans Overseas uitdrukkelijk gedaan zonder enige garantie voor de kwaliteit van de door de Dienstverlener verleende diensten.

4.6 Bezoeker is Americans Overseas geen honorarium verschuldigd voor de Aanbevelingsdiensten. Bij het aanbevelen van een Dienstverlener uit zijn Netwerk opereert Americans Overseas als een onafhankelijke partij, met dien verstande dat Americans Overseas recht heeft op een honorarium van de Dienstverlener uit het Netwerk die aan Bezoeker is aanbevolen wanneer er een overeenkomst tot stand komt tussen Bezoeker en de betreffende Dienstverlener..

Artikel 5          Communicatie- en Aangiftediensten

5.1 Bij het aanbevelen van een Dienstverlener als genoemd in Artikel 4.3 kan Americans Overseas eveneens de Communicatie- en Aangiftediensten aanbieden, , voor zover de door de Bezoeker gevraagde diensten onder de Communicatie- en Aangiftediensten vallen.

5.2 Indien een Bezoeker gebruik wenst te maken van de Communicatie- en Aangiftediensten, informeert Bezoeker Americans Overseas hierover. In een dergelijk geval wordt Bezoeker uitgenodigd voor een Intake, waarbij Bezoeker om bepaalde aanvullende informatie verzocht wordt en een aanbod voor de Communicatie- en Aangiftediensten wordt gedaan door Americans Overseas. Een dergelijk aanbod kan gedurende dertig (30) dagen na de datum van het aanbod geaccepteerd worden, tenzij expliciet anderszins vermeld in het aanbod zelf.

5.3 Bij aanvaarding van het aanbod door de klant door middel van een aanbetaling op het aan Americans Overseas verschuldigde honorarium voor de Communicatie- en Aangiftediensten komt een Overeenkomst tot stand. Na het tot stand komen van de Overeenkomst dient Klant Americans Overseas de Aangifte-informatie te verstrekken.

5.4 Na het verschaffen van alle Aangifte-informatie verstrekt Americans Overseas deze Aangifte-informatie aan een Dienstverlener, waarna de betreffende Dienstverlener een concept van de Aangifte opstelt.

5.5 In het geval dat blijkt dat de aan klant aangeboden Communicatie- en Aangiftediensten niet aansluiten bij de actuele situatie van Klant, bijvoorbeeld naar aanleiding van aanlevering van benodigde informatie door Klant, kan Americans Overseas de overeenkomst beëindigen en lant verwijzen naar een dienstverlener op de wijze als bedoeld in artikel 4.

5.6 In het geval dat de Dienstverlener aanvullende vragen en/of verzoeken om nadere informatie heeft, richt de Dienstverlener zich tot Americans Overseas en legt Americans Overseas deze voor aan Klant.

5.7 Klant verplicht zich tot het zo spoedig as redelijkerwijs mogelijk beantwoorden van alle door Americans Overseas voorgelegde vragen en/het verschaffen van alle gewenste informatie.

5.8 Na het opstellen van een concept van de Aangifte door de Dienstverlener wordt dit concept door de Dienstverlener aan Americans Overseas overlegd en zal Americans Overseas dit zo spoedig as redelijkerwijs mogelijk aan Klant ter hand stellen.

5.9 Klant beoordeelt het concept van de Aangifte. In het geval dat Klant akkoord gaat met het concept van de Aangifte keurt Klant het concept goed en stelt Americans Overseas op de hoogte van deze goedkeuring. In het geval dat Klant niet akkoord gaat met het concept van de Aangifte stelt Klant Americans Overseas hiervan op de hoogte en informeert Americans Overseas over de redenen hiervan.

5.10 Na goedkeuring van het concept van de Aangifte wordt de eindafrekening van Americans Overseas naar Klant gezonden. Onmiddellijk na betaling van deze factuur wordt de definitieve Aangifte aan Klant overlegd.

5.11 Indien Klant het concept van de Aangifte afkeurt, informeert Americans Overseas de Dienstverlener hierover onder vermelding van de redenen van afkeuring zoals deze door Klant opgegeven zijn. In een dergelijk geval zal de Dienstverlener zijn uiterste best doen om (i) het concept van de Aangifte zodanig aan te passen, voor zover een dergelijke aanpassing mogelijk en toegestaan is, dat de redenen voor afkeuring niet meer van toepassing zijn en/of (ii) uitleggen waarom aanpassingen niet mogelijk en/of toegestaan zijn. Het concept van de Aangifte (waar aangepast in aangepaste vorm) en de (eventuele) uitleg worden aan Americans Overseas overlegd, die deze op zijn beurt aan Klant zal overleggen. Na elke overlegging zijn de in Artikel 5.8 en verder genoemde uitgangspunten wederom van toepassing.

5.12 Met het oog op bovenstaande procedures neemt de Dienstverlener in geen enkel geval rechtstreeks contact op met Klant, behalve na voorafgaande goedkeuring van zowel Americans Overseas als Klant.

5.13 Om elke twijfel uit te sluiten: Americans Overseas kan er in geen enkel geval aan gehouden worden en verklaart in geen enkel geval dat de in het kader van de Communicatie- en Aangiftediensten ingeschakelde Dienstverlener dezelfde Dienstverlener is als de in het kader van de Aanbevelingsdiensten aan dezelfde Klant aanbevolen Dienstverlener.

Artikel 6          Verplichtingen van Americans Overseas

6.1 Americans Overseas zal zijn uiterste best doen om de Aanbevelingsdiensten te verlenen in overeenstemming met Artikel 4 en de Communicatie- en Aangiftediensten in overeenstemming met Artikel 5.

6.2 Americans Overseas zal zijn uiterste best doen om de Website en de software die van tijd tot tijd op zijn Website draait 24/7 operationeel te houden, hoewel Americans Overseas geen garantie geeft voor het voortdurend en ononderbroken functioneren van en toegang tot de Website en de software die op zijn Website draait.

Artikel 7          Verplichtingen van Klanten

7.1 Klant dient uitsluitend informatie te verstrekken die waar, juist en volledig is.

7.2 In het geval van wijzigingen op enig tijdstip in of aan de door Klant aan Americans Overseas verstrekte informatie dient Klant Americans Overseas direct op de hoogte te stellen van een dergelijke wijziging en van de datum waarop een dergelijke wijziging plaatsvond of van kracht werd.

7.3 Klant dient elke overlegde Aangifte grondig te controleren. Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor het accepteren van een Aangifte, de juistheid van de Aangifte en het daadwerkelijk aangifte doen door middel hiervan.

7.4 Klant dient zich strikt aan deze Algemene Voorwaarden en aan de Overeenkomst te houden. Americans Overseas heeft het recht om de vervulling van zijn verplichtingen (waaronder, maar niet beperkt tot het verlenen van Diensten) geheel of gedeeltelijk op te schorten indien Klant zijn verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden en/of een Overeenkomst niet nakomt.

7.5 Klant is verplicht om elke factuur van Americans Overseas binnen zeven (7) dagen na factuurdatum te betalen, bij gebreke waarvan Klant de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.

Artikel 8          Persoonsgegevens en Privacy

8.1 Americans Overseas verwerkt persoonsgegevens om zijn Diensten te kunnen aanbieden, zijn Diensten te kunnen verbeteren en indien noodzakelijk persoonlijk contact op te kunnen nemen met Bezoekers en Klanten.

8.2 Americans Overseas kan gebruik maken van derden voor het verwerken van persoonsgegevens.

8.3 Bezoekers en Klanten gaan er uitdrukkelijk mee akkoord dat Americans Overseas hun persoonsgegevens verwerkt en gebruik maakt van derden om redenen en op manieren als beschreven in dit Artikel 8. Indien gebruik gemaakt wordt van derden (met inbegrip van maar niet beperkt tot Dienstverleners), zal Americans Overseas de verwerkingsverantwoordelijke zijn en de derde zal de verwerker van de betreffende persoonsgegevens zijn

8.4 In het geval van vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens door Americans Overseas kunnen Bezoekers of Klanten contact met Americans Overseas opnemen via e-mail: info@Americansoverseas.org.

8.5 Americans Overseas verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (i) het faciliteren van de Diensten, (ii) het laten uitvoeren van een deel van de Diensten door Dienstverleners, (iii) het uitvoeren van diensten die verband houden met de Diensten, (iv) om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze Diensten gebruikt worden, en (v) voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

8.6 Americans Overseas verwerkt de volgende persoonsgegevens:

(i) Informatie die een Bezoeker of Klant heeft verstrekt aan Americans Overseas: informatie die op enig moment door Bezoeker of Klant geüpload wordt en die onder andere naam, e-mailadres, adres, postcode, telefoonnummer, inkomen, vermogensoverzichten en familierelaties kan omvatten;

(ii) Informatie die Americans Overseas automatisch verzamelt: informatie over Bezoekers en Klanten en hun gebruik van de Diensten, informatie met betrekking tot de computer of ander apparaat waarmee toegang verschaft wordt tot de Diensten (zoals kenmerken van het apparaat en de software (zoals type en configuratie), verbindingsinformatie, statistieken met betrekking tot de bekeken pagina’s, bron van waaruit doorverwezen wordt (bijv. verwijzende URL’s), IP-adres (waaruit de algemene locatie van een gebruiker kan blijken), loggegevens van de browser en standaard webserver en informatie verzameld door het gebruik van cookies, web beacons en andere technologieën).

8.7 Americans Overseas verwerkt bovenvermelde persoonsgegevens uitsluitend op grond van de volgende, in Artikel 6 van de AVG omschreven, redenen: toestemming van de gebruiker, de verwerking is noodzakelijk voor het verlenen van Diensten en/of voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan Americans Overseas zich dient te houden.

8.8 Americans Overseas levert redelijke inspanningen om de persoonsgegevens van een Bezoeker of Klant te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, bekendmaking of vernietiging. Om dit te realiseren neemt Americans Overseas passende technische en organisatorische maatregelen die voldoen aan actuele normen, zoals: alle verbindingen voor doorgifte van gegevens zijn beveiligd met HTTPS en alle gegevens worden opgeslagen in beveiligde en door diverse SaaS-providers geleverde servers.

8.9 Americans Overseas deelt persoonsgegevens van Bezoekers en Klanten alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Diensten of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting en met betrekking tot de hierboven beschreven doeleinden. Om te kunnen garanderen dat de door Americans Overseas ingeschakelde derden persoonsgegevens van Bezoekers en Klanten met dezelfde zorg en vertrouwelijkheid behandelen, sluit Americans Overseas een verwerkersovereenkomst met deze derden af.

8.10 Americans Overseas bewaart uw persoonsgegevens slechts zo lang als noodzakelijk voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden (zie “doeleinden van verwerking”) of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting..

8.11 Een Bezoeker of Klant heeft de volgende rechten met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens: (i) transparantie en informatie met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens, (ii) inzage van zijn of haar persoonsgegevens, (iii) rectificatie of aanvulling van zijn of haar persoonsgegevens, (iv) dataportabiliteit, (v) wissing van zijn of haar persoonsgegevens, (vi) beperking van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, en (vi) bezwaar tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

8.12 Een eventueel verzoek om informatie, inzage, rectificatie, aanvulling, portabiliteit, wissing, beperking van de verwerking of bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens van een Bezoeker of Klant kan door middel van onderstaande contactinformatie naar Americans Overseas gestuurd worden. U ontvangt binnen uiterlijk vier (4) weken na uw verzoek een reactie. Er kunnen omstandigheden zijn waarin Americans Overseas op grond van de wet niet aan een verzoek mag voldoen. Indien dit het geval is, stelt Americans Overseas de betreffende Bezoeker of Klant hiervan binnen vier (4) weken op de hoogte. Om de identiteit van een Bezoeker of Klant te kunnen verifiëren verzoeken wij u om een fotokopie van uw paspoort (zonder foto en BSN-nummer) bij de brief met uw verzoek of bezwaar te voegen. Americans Overseas neemt uitsluitend verzoeken met betrekking tot de persoonsgegevens van de verzoeker in behandeling.

8.13 Americans Overseas houdt de gebruikersgegevens van zijn website bij voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn anoniem en Americans Overseas verkoopt deze informatie niet aan derden.

8.14 Voor het verbeteren van de ervaring van de Diensten maakt Americans Overseas gebruik van sessiecookies, permanente cookies, doelgroepgerichte (“targeting”) cookies, analytische cookies en prestatiecookies. Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat op de computer of het mobiele apparaat van een Bezoeker of Klant wordt opgeslagen door de server van een website, en enkel die server kan de inhoud van die cookie ophalen of lezen. Elke cookie is uniek voor uw webbrowser en bevat enige anonieme informatie zoals een unieke identificator en de naam van de site en enkele cijfers en nummers. U kunt de cookies van Americans Overseas verwijderen, hoewel dit de gebruikerservaring van onze Website en/of Dienst kan verminderen. Voor het handmatig verwijderen van cookies verwijzen wij naar Americansoverseas.org en www.Americansoverseas.org in de privacy-instellingen van uw browser. Vink de cookies aan die getoond worden en klik op verwijderen (“delete”). Hierdoor worden de cookies uit het betreffende apparaat verwijderd tot aan het moment waarop de Website bezocht werd.

Artikel 9          Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen wordt een Overeenkomst aangegaan voor de duur van de opdracht als vermeld in (het aanbod voor het aangaan van) de Overeenkomst.

9.2 Voor een Klant die heeft gekozen voor maandelijkse aanvullende vooruitbetalingen als bedoeld in artikel 11.1 (ii), wordt de Overeenkomst – in afwijking van artikel 9.1 – automatisch verlengd voor een volgende aangifteperiode, tenzij de Klant Americans Overseas binnen dertig (30) dagen na de datum van de (laatste) factuur, na voltooiing van de Communicatie- en Aangiftediensten met betrekking tot de vorige Aangifte, schriftelijk in kennis heeft gesteld van de beëindiging van de Overeenkomst voor de komende Aangifte.

9.3 In afwijking van Artikel 9.1 kan elk van beide partijen een Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen wanneer de andere partij failliet verklaard wordt of surseance van betaling verleend wordt.

Artikel 10        Aansprakelijkheid

10.1 Americans Overseas is niet aansprakelijk voor enige (onjuiste of onvolledig) advies door, handeling van, contractbreuk van of nalaten te handelen door een Dienstverlener, ongeacht de door Americans Overseas gedane aanbeveling. Iedere aanspraak van een Bezoeker jegens een Dienstverlener na een aanbeveling dient aan de betreffende Dienstverlener gericht te worden.

10.2 Behalve in het geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag is Americans Overseas niet aansprakelijk voor door Klant of enige derde geleden indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, inkomensderving, dataverlies, bedrijfs- of gebruiksschade, op grond van een contractuele handeling of een onrechtmatige daad of op grond van een garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade of verlies ontstaan door of in verband met de verkoop, levering, installatie, ondersteuning, het onderhoud of functioneren van de software, ook indien Americans Overseas op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van een dergelijke schade.

10.3 Americans Overseas is geenszins aansprakelijk jegens Klant voor meer dan het gehele door Klant op grond van een Overeenkomst betaalde bedrag, met dien verstande dat een dergelijke beperking niet geldt in het geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

10.4 Americans Overseas is niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de nakoming of niet-nakoming voor zover deze vertraging of niet-nakoming te wijten is aan overmacht, waaronder uitdrukkelijk worden begrepen: enige tekortkoming of niet-nakoming door een Dienstverlener, brand, staking, embargo, explosie, aardbeving, overstroming, oorlog, arbeidsgeschil, door overheid, burgerlijke of militaire autoriteiten gestelde eisen, onvoorziene of door staatsvijanden veroorzaakte rampen, het niet kunnen verkrijgen van grondstoffen of transportfaciliteiten, doen of nalaten van vervoerders of leveranciers, of andere oorzaken die buiten zijn redelijke macht liggen.

Artikel 11        Betalingsvoorwaarden

11.1 Elk aanbod voor de Communicatie- en Aangiftediensten biedt de Klant de mogelijkheid te kiezen voor:

(i) een eerste vooruitbetaling en vervolgens betaling van de overeengekomen vergoeding na voltooiing van de Communicatie- en Aangiftediensten (na aftrek van de vooruitbetaling); of
(ii) een eerste vooruitbetaling, gevolgd door maandelijkse aanvullende vooruitbetalingen en vervolgens de overeengekomen vergoeding te betalen na voltooiing van de Communicatie- en Aangiftediensten (na aftrek van het totaal van de vooruitbetalingen).

11.2 Indien Klant kiest voor aanvullende vooruitbetalingen met betrekking tot aan die Klant (te) leveren Communicatie- en Aangiftediensten (op de wijze als bedoeld in artikel 11.1 (ii)), is de Klant een administratieve vergoeding verschuldigd van EUR 2,50 (zegge: twee euro en vijftig cent) voor elke door de Klant te verrichten maandelijkse betaling. Deze administratieve vergoeding wordt maandelijks gefactureerd en betaald, samen met de desbetreffende vooruitbetaling.

11.3 Eventuele administratiekosten als bedoeld in artikel 11.2 zijn in geen geval terugvorderbaar door klant, ook niet indien de Overeenkomst zou eindigen voor het einde van de beoogde looptijd.

11.4 Indien Klant heeft gekozen voor het doen van extra vooruitbetalingen ter zake van aan deze Klant (te) leveren Communicatie- en Aangiftediensten (op de wijze als bedoeld in artikel 11.1 (ii)) en een maandelijkse vooruitbetaling niet (automatisch) door Americans Overseas kan worden geïncasseerd, zal Americans Overseas het betalingsschema aanpassen naar een betalingsschema als bedoeld in artikel 11.1 (i) vanaf de datum van de mislukte incasso.

11.5 Indien een maandelijkse vooruitbetaling als bedoeld in artikel 11.1 (ii) heeft plaatsgevonden bij een gebeurtenis als bedoeld in artikel 5.5, zal Americans Overseas deze maandelijkse vooruitbetaling als bedoeld in artikel 11.1 (ii) binnen een termijn van veertien (14) dagen terugbetalen.

11.6 De Klant ontvangt een factuur voor de door de Klant verrichte (te verrichten) vooruitbetaling.

11.7 In geval van een prijsverhoging voor de Communicatie- en Aangiftediensten heeft de Klant in ieder geval het recht om de Overeenkomst op te zeggen binnen dertig (30) dagen vanaf de datum waarop de prijsverhoging aan de Klant is medegedeeld.

11.8 Indien Klant heeft gekozen voor het doen van aanvullende vooruitbetalingen met betrekking tot aan hem (te) leveren Communicatie- en Aangiftediensten (op de wijze als bedoeld in artikel 11.1 (ii)), wordt deze geacht voort te duren gedurende de looptijd van de Overeenkomst, tenzij Klant uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.

11.9 De Klant heeft te allen tijde het recht om het door hem gekozen betalingsschema als bedoeld in artikel 11.1 te wijzigen, met dien verstande dat een dergelijke wijziging voor Americans Overseas zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is in werking treedt, met een maximum van dertig (30) dagen.

Artikel 12        Intellectuele Eigendom

12.1  Klant is niet gerechtigd tot enig intellectuele eigendomsrecht met betrekking tot de Diensten. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten zijn en blijven de intellectuele eigendom van Americans Overseas.

Artikel 13        Diversen

13.1 Indien enige bepaling van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden onwettig, niet afdwingbaar of nietig wordt verklaard of bevonden, dan zal elke bepaling die hierdoor niet wordt geraakt volledig van kracht blijven. Bovendien zal een dergelijke onwettige, ongeldige of niet afdwingbare bepaling vervangen worden of geacht worden vervangen te zijn door een bepaling die als geldig en afdwingbaar wordt beschouwd en waarvan de interpretatie zo dicht mogelijk de strekking van de ongeldige, onwettige of niet afdwingbare bepaling benadert.

13.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en in het Engels. In het geval van strijdigheid tussen de taal van de Nederlandse en de Engelse versie prevaleert de Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden.

Article 14        Toepasselijk recht en rechtskeuze

14.1 Deze Algemene Voorwaarden en enige Overeenkomst worden bij uitsluiting beheerst en zullen uitsluitend worden opgevat in overeenstemming met Nederlands recht.

14.2 Alle geschillen als gevolg van of in verband met deze Algemene Voorwaarden en/of enige Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de competente rechter in Amsterdam, Nederland.