Antwoord op Kamervragen over verbod op FATCA-doorgiftes

5 min
Gepubliceerd op: 16-06-2023 Laatst gewijzigd op: 18-03-2024

Samenvatting

Staatssecretaris Van Rij heeft vragen van de Tweede Kamer beantwoord over het verbod op FATCA-doorgiftes in België op basis van de GDPR. Hij bespreekt de implementatie van de AVG in Nederland en België, de gevolgen van het Belgische verbod voor toeval-Amerikanen, en de naleving van de AVG door de VS onder FATCA. Er zijn lopende procedures bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de Belastingdienst, daar wil Van Rij niet op vooruit lopen. Het verbod van de Belgische Gegevenbeschermingsautoriteit (GBA) heeft vooralsnog géén directe gevolgen voor de gegevensuitwisseling onder het FATCA-verdrag tussen Nederland en de VS.

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) gaf de Tweede Kamer antwoord op vragen over het verbod op FATCA-doorgiftes op basis van de General Data Protection Regulation in België.

De staatssecretaris van Financiën beantwoordde vragen van de Tweede Kamerleden Hammelburg en Van Weyenberg (D66) over het verbod op FATCA-doorgiftes op basis van de General Data Protection Regulation (GDPR) in België. 

Eerdere berichtgeving over verbod op FATCA-doorgiftes op basis van de General Data Protection Regulation (GDPR)

Antwoorden Kamervragen over verbod op FATCA-doorgiftes

De staatssecretaris gaf aan bekend te zijn met het verbod dat de Gegevenbeschermingsautoriteit (GBA) in België heeft ingesteld op de doorgifte van fiscale gegevens aan de Verenigde Staten en gaf antwoord op de volgende vragen:

  • Welke verschillen zijn er tussen de Belgische implementatie van de GDPR in wetgeving en de Nederlandse implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Aangezien een verordening rechtstreeks van toepassing is, is er geen noodzaak voor implementatie in nationale wetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming bevat echter veel algemene bepalingen die verder gespecificeerd moeten worden.

In Nederland is de AVG uitgewerkt in onder andere de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. In België is de AVG uitgewerkt onder andere door middel van de Gegevensbeschermingswet.

  • Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak in België voor de bilaterale en Europese inspanningen om voor een oplossing voor toeval-Amerikanen te zorgen?

De beslissing van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit heeft geen gevolgen voor de inspanningen van staatssecretaris Van Rij – zowel bilateraal als in EU-verband – om een structurele oplossing voor alle toeval-Amerikanen te bewerkstelligen.

  • Voldoen de richtlijnen van de Verenigde Staten in het kader van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) aan de AVG? Zo ja, is er een gerechtelijke uitspraak bekend die dit bevestigt? Zo nee, op grond waarvan wisselen banken gegevens uit met de Verenigde Staten? Als de staatssecretaris dit niet weet, is hij bereidt een juridische toets te laten uitvoeren?

Onder het FATCA-verdrag dat Nederland met de VS heeft gesloten (Intergovernmental Agreement tussen Nederland en de VS, ofwel de NL IGA) verloopt de uitwisseling van bankrekeninggegevens via beide belastingdiensten. 

De rechtsvoorganger van de AP (het College bescherming persoonsgegevens/ het Cbp) heeft, voorafgaand aan de inwerkingtreding, getoetst of met de NL IGA de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt nageleefd. 

Al in 2013 heeft het Cbp advies uitgebracht waarin is aangegeven dat bij bestudering van het concept van de NL IGA en de toepasselijke wetgeving en verdragen niet is gebleken dat met de NL IGA de Wbp niet wordt nageleefd. Er zijn geen discrepanties met de Wbp en er is voldaan aan de vereisten van privacybescherming.

Daarnaast heeft de hoogste Franse bestuursrechter in een procedure in 2019 het aan de NL IGA vrijwel identieke FATCA-verdrag tussen Frankrijk en de VS getoetst of deze voldoet aan de eisen van de AVG. De hoogste Franse bestuursrechter heeft in deze procedure geoordeeld dat het FATCA-verdrag tussen Frankrijk en de VS aan de AVG voldoet. 

Verder heeft de staatsecretaris op 29 augustus 2022 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rondom FATCA en heeft hij aangegeven dat er individuele procedures in behandeling zijn bij de AP die raken aan de waarborgen voor privacy met betrekking tot de uitwisseling van gegevens onder het FATCA-verdrag met de VS. 

Ook bij de Belastingdienst zijn individuele procedures in behandeling. De staatssecreatris vindt het belangrijk dat de AP de tijd krijgt voor oordeelsvorming en wil lopende procedures niet doorkruisen. 

Daarom heeft de staatssecretaris aangegeven het niet gelegen te vinden om de AP te verzoeken om een herbeoordeling van het eerdere advies over het FATCA-verdrag met de VS. De beslissing van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit brengt hier geen verandering in. 

De staatssecreatris wacht de uitkomst van de lopende procedures af. Dit zorgt ervoor dat de waarborging van privacyaspecten bij de gegevensuitwisseling onder het FATCA-verdrag met de VS zal worden beoordeeld door de AP.

  • Heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de gevolgen van deze uitspraak in België voor toeval- Amerikanen reeds beoordeeld? Zo ja, wat was de uitkomst van deze beoordeling? Zo nee, ziet de AP aanleiding om deze gevolgen nader te onderzoeken?

Het is de staatssecretaris niet bekend dat de AP de gevolgen van de beslissing van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit al heeft beoordeeld. De AP is onafhankelijk. Of de AP aanleiding ziet om de gevolgen van de beslissing van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit nader te onderzoeken weet hij daarom ook niet.

  • Op welke manier worden Nederlandse toeval-Amerikanen geïnformeerd over de uitwisseling van hun gegevens met de Verenigde Staten en de gevolgen van deze uitspraak voor die gegevensuitwisseling?

Op de website van de rijksoverheid is informatie te vinden over de verplichtingen van toeval-Amerikanen en rapportageverplichtingen van banken onder Amerikaanse wetgeving. Daarnaast is op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken ook actuele informatie over dit onderwerp te vinden. 

Geen gevolgen voor uitwisseling gegevens

De staatssecretaris gaf aan dat de beslissing van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit geen directe gevolgen heeft voor de uitwisseling van gegevens onder het FATCA-verdrag dat Nederland met de VS heeft gesloten. 

In Nederland kan de AP en uiteindelijk de rechter oordelen over de rechtmatigheid van het FATCA-verdrag met de VS. Staatssecretaris Van Rij geeft aan dat hij de in Nederland lopende procedures hierover nauwgezet volgt.

Meer informatie over gevolgen van FATCA wetgeving?

Americans Overseas informeert lokale en Europese parlementen over de effecten en problemen die Europese burgers hebben met deze (recent) ingevoerde wetten. Door het onderwerp continue op de agenda te zetten en aandacht te geven, zijn er verschillende veranderingen bewerkstelligd.

We zijn Americans Overseas gestart om mensen van over de hele wereld te helpen door goede informatie te verstrekken om onnodige paniek te voorkomen en gratis en vrijblijvend hulp te bieden. Indien nodig, hebben wij een netwerk van betaalbare professionals (accountants) die u kunnen helpen met uw fiscale verplichtingen.

Als u meer vragen heeft over de gevolgen van het verbod FATCA doorgiftes voor toeval-Amerikanen, kunt u contact met ons opnemen op Americans Overseas.

Neem nu contact op voor meer informatie

 

Bronnen:

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Veelgestelde vragen

Het Amerikaanse belastingstelsel, de verplichtingen en alle bijkomende termen begrijpen kan moeilijk zijn. Vooral als men buiten Amerika woont. Is uw vraag niet beantwoord? Neem contact met ons op.