Kifid: Bank mag betaalrekening US person beëindigen

5 min
Gepubliceerd op: 08-09-2020 Laatst gewijzigd op: 19-03-2024

Volgens een uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid mag een bank een betaalrekening beëindigen als een consument geen US TIN of CLN wil aanvragen.

Een Nederlandse consument, geboren in de VS, heeft zich bij Kifid beklaagd over het feit dat RegioBank zijn twee betaalrekeningen wil opzeggen omdat hij geen Amerikaans fiscaal identificatienummer (US TIN) wil aanvragen.

Evenmin wil de man een Certificate of Loss of Nationality (CLN) aanvragen. De Geschillencommissie van Kifid concludeert dat, op basis van de geldende wet- en regelgeving, de bank van een consument een US TIN, of CLN als alternatief, mag verlangen om haar verplichtingen tegenover de belastingdienst te kunnen nakomen. 

Wanneer een consument deze informatie niet verstrekt, mag de bank de  betaalrekening en de relatie met de consument beëindigen, zo blijkt uit de gepubliceerde uitspraak.

Convenant Basisbetaalrekening

Volgens het Convenant Basisbetaalrekening is de bank in beginsel wel verplicht om aan een consument een basisbetaalrekening te verstrekken. Dat is gebaseerd op Europese regelgeving. 

In deze specifieke klachtzaak kan de bank zich met succes beroepen op een uitzonderingsgrond. Omdat er een reëel risico is dat deze consument belasting in de VS wil ontduiken, mag de bank een eventuele aanvraag voor een basisbetaalrekening van deze consument onder de huidige omstandigheden weigeren.

Gevolgen van belastingafspraken met VS (FATCA)

In juli 2018 vraagt de consument twee betaalrekeningen aan bij RegioBank, onderdeel van de Volksbank. De man heeft naast de Nederlandse ook de Amerikaanse nationaliteit, omdat hij is geboren in de VS; hij is een zogenoemde accidental American

In het acceptatieproces vraagt de bank de man het formulier ‘Bepalen belastingstatus Verenigde Staten’ in te vullen en op te sturen. Vanwege een belastingverdrag tussen Nederland en de VS, voortvloeiend uit de Amerikaanse wet FATCA, is de bank verplicht om van haar klanten bij te houden of ze mogelijk belastingplichtig zijn in de VS

Eind 2019 hebben Nederland en de VS afgesproken dat deze rapportageverplichting niet geldt voor bankrekeningen met een saldo tot maximaal 50.000 USD. 

De man vindt dat de bank de twee betaalrekeningen in stand moet laten zonder dat hij een US TIN of een CLN hoeft te verstrekken. En als dat niet kan, vindt de man dat de bank voor hem een basisbetaalrekening moet openen.

De bank is van mening dat zij, wanneer het saldo op de rekeningen de grens van 50.000 USD overschrijdt, het de twee betaalrekeningen mag beëindigen omdat de man geen US TIN of CLN heeft verstrekt.  En een basisbetaalrekening openen voor deze accidental American kan volgens de bank niet omdat ook hiervoor de rapportageverplichting geldt. 

Los daarvan wijst de bank op het recht om een basisbetaalrekening te weigeren wanneer zich het risico voordoet van opzettelijk witwassen en/of belastingontduiking.

Bank mag betaalrekeningen stopzetten

De eerste vraag die de Geschillencommissie in deze klachtzaak moet beantwoorden is: ‘Mag de bank de twee betaalrekeningen en de relatie met deze consument beëindigen?’ 

Bij het aanvragen van het betaalpakket is de man akkoord gegaan met de daarvoor geldende voorwaarden. Daarin staat onder meer dat de overeenkomst wordt ontbonden als de rekeninghouder het identificatie- en acceptatieproces van de bank niet met goed gevolg doorloopt. 

Conclusie geschillencommissie

De Geschillencommissie concludeert dat de bank verplicht is om van haar klanten bij te houden of ze misschien ook belasting moeten betalen in de VS. Om die reden zal de man aan de bank een US TIN moeten verstrekken of, als alternatief, afstand moeten doen van zijn Amerikaanse nationaliteit met het aanvragen van een CLN. 

De man wil geen van beide en voor de redenen die hij aanvoert heeft de  de Geschillencommissie begrip. Dat neemt niet weg dat, door het uitblijven van een US TIN of CLN, het identificatie- en acceptatieproces niet met goed gevolg is doorlopen. 

Met als gevolg dat de bank de twee betaalrekeningen van deze klant mag beëindigen. Aangezien de man al twee jaar actief gebruik maakt van de betaalrekeningen, vindt de Geschillencommissie het begrijpelijk dat de bank de nog lopende overeenkomst niet zonder meer beëindigt. 

De bank heeft echter aangegeven dat zij de relatie met de man mag beëindigen omdat hij bewust onjuiste informatie heeft verstrekt. Zo heeft de man in antwoord op de vraag of hij (ook) in een ander land dan Nederland belastingplichtig is ‘Nee’ ingevuld. En hij heeft een kopie van een ingevuld aanvraagformulier voor een US TIN aan de bank verstrekt, terwijl hij de aanvraag feitelijk niet heeft gedaan. 

De Geschillencommissie oordeelt dat de man beide keren onjuiste informatie heeft verstrekt aan de bank. Om die reden mag de bank de relatie met deze man beëindigen. Daarnaast oordeelt de Geschillencommissie, gegeven de verklaringen van de man, dat het aannemelijk is dat hij geen US TIN of CLN zal aanvragen. 

Er zijn dus meerdere redenen op grond waarvan de bank de bankrekeningen en de relatie met deze consument mag beëindigen, zo blijkt uit de uitspraak.

Basisbetaalrekening verstrekken verplicht?

De tweede vraag waarover de Geschillencommissie zich moet uitspreken is ‘of de bank verplicht is aan deze consument een basisbetaalrekening te verstrekken’. De man heeft nog geen geen officiële aanvraag voor een basisbetaalrekening gedaan, omdat de lopende twee betaalrekeningen nog in gebruik zijn. De vraag is in die zin nu niet actueel, maar is dat wel als de bank de relatie met deze man beëindigt. 

Recht op basisbetaalrekening

Volgens de Europese regelgeving heeft iedere EU-consument recht op een basisbetaalrekening, specifieke omstandigheden uitgezonderd. Zo mag de bank weigeren een basisbetaalrekening te openen als dit tot gevolg heeft dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet kan worden nageleefd. 

De Geschillencommissie verwijst in dit kader ook naar het besluit (nr. 2020-115390) van de staatssecretaris van Financiën van 23 juni 2020. Daarin staat dat een financiële instelling het openen van een basisbetaalrekening kan weigeren, indien er sprake is van opzettelijk witwassen en/of belastingontduiking. 

Ontbreken US TIN geen reden weigeren basisbetaalrekening

Alleen het ontbreken van een US TIN is geen reden om een basisbetaalrekening te weigeren. In deze klachtzaak is gebleken dat de man niet alleen geen US TIN of CLN wil aanvragen; hij heeft verklaard geen aangifte te willen doen in de VS omdat hij dan belasting moet betalen over de winst op een verkocht woonhuis. Dat brengt de Geschillencommissie tot de conclusie dat het risico op (bewuste) belastingontduiking in dit specifieke geval reëel is. 

De bank mag daarom in dit specifieke geval weigeren een basisbetaalrekening te openen. En anders dan de man stelt, geldt ook voor een basisbetaalrekening dat de bank een rapportageverplichting heeft. Dus ook voor een basisbetaalrekening zal de consument een US TIN moeten verstrekken of, als alternatief een CLN, zo oordeelt de Geschillencommissie.

Deze uitspraak van de consument tegen RegioBank is op verzoek van de consument niet-bindend. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk bij Kifid; partijen kunnen het geschil nog wel voorleggen aan de rechter.

Lees de reactie van Americans Overseas op de uitspraak van Kifid

Meer informatie over de uitspraak van Kifid?

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder.

Toen wij rond 2013 voor het eerst over het belastingverdrag Nederland Amerika hoorden, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen). 

Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is voor Nederlanders die de Amerikaanse nationaliteit door geboorte hebben verkregen. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie, onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden. Indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw Amerikaanse belastingverplichtingen.

Heeft u vragen over de uitspraak van Kifid? Neem dan contact op met Americans Overseas.

 

Neem nu contact op voor meer informatie

 

 

 

Bronnen: Kifd, Uitspraak

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden