Staatssecretaris Van Rij deelt cruciale inzichten over Amerikaanse FATCA wetgeving met Tweede Kamer

13 min
Gepubliceerd op: 01-06-2023 Laatst gewijzigd op: 25-03-2024

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) informeerde de fracties van de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen die zij stelden over de Vijfde voortgangsbrief over de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Vragen VVD-fractie

Waarom hebben de Verenigde Staten een tijdelijke uitzondering gemaakt voor rekeningen die vóór 1 juli 2014 zijn geopend?

De tijdelijke uitzondering voor rekeningen die vóór 1 juli 2014 zijn geopend, is gemaakt om financiële instellingen de tijd te geven om de nodige procedures te implementeren voor het verkrijgen en rapporteren van Amerikaanse belastingidentificatienummers (US TINs). Het FATCA-verdrag tussen de Verenigde Staten en andere landen vereist dat financiële instellingen informatie rapporteren over rekeningen die in bezit zijn van Amerikaanse belastingplichtigen.

Deze tijdelijke uitzondering stelde financiële instellingen in staat om tijdig de benodigde processen en systemen op te zetten om aan de FATCA-verplichtingen te voldoen. De recente richtlijnen die op 30 december 2022 zijn uitgegeven, bevestigen opnieuw dat deze uitzondering alleen van toepassing is op bestaande rekeningen die vóór 1 juli 2014 zijn geopend.

Geldt de tijdelijke uitzondering alleen voor betaalrekeningen en niet voor andere financiële diensten zoals hypotheken en bedrijfsfinanciering?

Ja, de tijdelijke uitzondering met betrekking tot het rapporteren van een Amerikaans belastingnummer geldt alleen voor financiële rekeningen en niet voor andere financiële diensten zoals hypotheken en bedrijfsfinanciering. 

Volgens de richtlijnen van FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) vallen hypotheken niet onder de te rapporteren financiële rekeningen.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft aangegeven dat zij het beleid met betrekking tot hypotheken en bedrijfsfinanciering niet hebben aangepast naar aanleiding van de nadere richtlijnen van de VS. Dit betekent dat verschillende banken verschillende voorwaarden hanteren bij het verstrekken van een hypotheek aan Amerikanen in Nederland.

Sommige banken vereisen een US TIN/SSN of een Certificate of Loss of Nationality (CLN) voor het verkrijgen van een hypotheek, terwijl andere banken een hypotheek verstrekken aan Amerikanen als ze een betaalrekening hebben, bij dezelfde bank of een andere bank. Wat betreft bedrijfsfinanciering wordt dit niet beschouwd als een relevante transactie volgens FATCA.

De NVB waarschuwt dat de dienstverlening bij een aanvraag voor zakelijk krediet door een Amerikaan in Nederland beperkt kan worden als de persoon wel een betaalrekening heeft, maar nog geen US TIN of CLN heeft verstrekt. Dit kan afhangen van het beleid van de betreffende bank.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de toezegging om de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te laten kijken naar de privacyaspecten van de gegevensuitwisseling volgens de AVG-regels?

Op dit moment is er nog geen uitspraak gedaan door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met betrekking tot de privacyaspecten van de gegevensuitwisseling volgens de AVG-regels in het kader van de FATCA IGA. Zodra er een uitspraak is ontvangen, zal de Kamer op de hoogte worden gebracht van de stand van zaken.

Hoe zal de permanente oplossing beperkter zijn volgens de VS en hoe wordt hiermee omgegaan?

Op dit moment werken de Verenigde Staten aan het opstellen van definitieve richtlijnen. Gedurende de periode waarin de tijdelijke richtlijnen van kracht zijn, streven ze ernaar een beter begrip te krijgen van de problematiek, met als doel de definitieve richtlijnen op te stellen. Het is belangrijk op te merken dat de VS hebben aangegeven dat de definitieve richtlijnen beperkter zullen zijn dan de tijdelijke richtlijnen.

Hoewel de exacte inhoud van de definitieve richtlijnen nog niet bekend is, probeert de staatssecretaris via bilaterale contacten en coördinatie op Europees niveau zo snel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen. 

Klopt het dat het verlagen van de kosten van de Certificate of Loss of Nationality (CLN) nog niet is doorgevoerd? Wat is de planning hier van is en hoe dit wordt gecommuniceerd met de toeval-Amerikanen?

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, het State Department, is bezig met het aanpassen van de nationale regelgeving om de kosten voor het afstand doen van het Amerikaanse staatsburgerschap (Certificate of Loss of Nationality, CLN) te verlagen. 

Momenteel bedragen deze kosten $2.350, maar ze worden naar verwachting verlaagd naar $450. 

Het exacte tijdschema voor deze wijzigingen is echter niet gecommuniceerd door de Amerikaanse zijde. Het is niet duidelijk hoe deze informatie wordt gecommuniceerd met Amerikaanse burgers die in Nederland wonen en geïnteresseerd zijn in deze procedure.

Kan de  Kamer op de hoogte worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het verlagen van de kosten van de Certificate of Loss of Nationality (CLN) en wanneer wordt er nieuwe informatie verwacht?

De verwachting is dat de Verenigde Staten eind 2024 met nieuwe informatie zullen komen over de mogelijke implementatie van definitieve richtlijnen. Daarnaast zal de regering blijven benadrukken dat een structurele oplossing van groot belang is in gesprekken met de VS. Als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen op dit gebied, zal de regering de Kamer op de hoogte stellen.

Vragen D66-fractie

De leden van de fractie van D66 erkennen dat de problematiek rond FATCA voor Nederlanders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit deels voortkomt uit het risico dat banken waarnemen. Welke initiatieven lopen er momenteel of worden door het kabinet overwogen om de toegang tot financiële diensten te verbeteren en te waarborgen, met name voor mensen die een hoger risico vormen voor financiële instellingen?

Het gewenste risicoprofiel en de bedrijfsstrategie van banken worden door henzelf bepaald, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Er zijn de laatste tijd signalen dat er vaker belemmeringen worden ervaren bij de toegang tot betalingsverkeer. 

Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat dienstverlening soms wordt geweigerd vanwege verhoogde witwas risico’s, fraude of commerciële redenen. Het waarborgen van de toegang tot betalingsverkeer is een prioriteit van het kabinet in de beleidsagenda voor de aanpak van witwassen. 

In deze agenda zijn verschillende maatregelen opgenomen om de toegang tot betalingsverkeer voor alle betrouwbare klanten te verbeteren en duurzaam te waarborgen. Dit is belangrijk omdat toegang tot betalingsverkeer, vooral via een betaalrekening, essentieel is om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer en daarmee aan onze samenleving. 

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) blijft zich ook inzetten voor efficiëntie, toegankelijkheid en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer.

Welke gesprekken voert de staatssecretaris met de banken om te voorkomen dat er categorale uitsluiting is van Nederlanders die in het buitenland gaan wonen en wiens Nederlandse bankrekening wordt opgezegd?

De banken hebben de vrijheid om hun ondernemersstrategie en gewenst risicoprofiel te bepalen, maar ze moeten zich wel aan de geldende wet- en regelgeving houden.

In de afgelopen jaren zijn er meerdere gesprekken gevoerd tussen het ministerie van Financiën en de banken over de toegang tot bankdiensten voor Nederlanders in het buitenland. 

Uit deze gesprekken is gebleken dat er nog steeds verschillende banken zijn die betaalrekeningen aanbieden aan Nederlanders die in het buitenland wonen. Het ministerie van Financiën zal de situatie blijven volgen en indien nodig met de banken in gesprek gaan als blijkt dat Nederlanders in het buitenland nergens meer terecht kunnen voor een betaalrekening.

Wat is de stand van zaken omtrent oplossingen voor de problemen die toeval-Amerikanen die in het buitenland wonen ondervinden door Amerikaanse wetgeving FATCA?

Er zijn bilaterale en EU-inspanningen geweest om deze problemen aan te pakken, en dit heeft geresulteerd in de publicatie van nieuwe richtlijnen door de Verenigde Staten. Deze richtlijnen bieden meer duidelijkheid voor banken en Amerikanen in het buitenland gedurende de tijdelijke periode. De VS hebben aangekondigd dat ze deze periode zullen gebruiken om definitieve richtlijnen op te stellen die vanaf 1 januari 2025 zullen gelden. 

De Amerikaanse Treasury geeft aan dat als er in de toekomst een permanente uitzondering komt, deze waarschijnlijk beperkter zal zijn dan de uitzondering die in de huidige richtlijnen wordt beschreven. Er wordt benadrukt dat er behoefte is aan een structurele oplossing en dat de richtlijnen ook moeten gelden voor Amerikanen die na 30 juni 2014 een rekening hebben geopend. 

Er wordt zowel op bilateraal niveau als binnen de EU inspanning geleverd om tot een definitieve oplossing te komen voor de bankrekeningproblemen van Amerikanen in het buitenland.

Vragen CDA-fractie

Wat is er nu precies gewonnen en is er niet alleen maar tijd gekocht?

De nadere richtlijnen zorgen voor meer helderheid voor banken en Amerikaanse staatsburgers die per toeval in deze situatie verkeren. Op basis van deze richtlijnen hebben banken aangegeven dat ze bestaande rekeningen niet zullen sluiten als de rekeninghouder geen TIN (Taxpayer Identification Number) of CLN (Certificate of Loss of Nationality) aanlevert. Bovendien is het ook duidelijk dat er wordt gewerkt aan een structurele oplossing voor dit probleem.

Spant Nederland zich in om een goede richtlijn op te stellen die in het belang is van de Nederlandse rekeninghouders, zowel van vóór als van na 1 juli 2014?

In mijn gesprekken met de VS blijft de staatssecretaris het belang benadrukken dat de (eventuele) definitieve richtlijnen zowel gaan gelden voor toeval-Amerikanen die een rekening hebben geopend vóór als voor toeval-Amerikanen die een rekening hebben geopend ná 30 juni 2014.

Is de staatssecretaris in gesprek over de definitieve richtlijn, wat is zijn minimale inzet voor beide groepen en wanneer verwacht hij een uitkomst? 

De VS heeft nieuwe richtlijnen opgesteld waarin banken tijdelijk worden vrijgesteld van de verplichting om een Amerikaans TIN (Taxpayer Identification Number) te rapporteren van rekeninghouders met Amerikaanse nationaliteit, als de rekening vóór 1 juli 2014 is geopend. 

De staatssecretaris heeft aangegeven bilateraal en in Europees verband te zullen vragen om bij de definitieve richtlijnen ook rekening te houden met toeval-Amerikanen die een rekening hebben geopend na 30 juni 2014. Hij zal hier ook aandacht voor vragen in zijn eigen gesprekken met de VS. De verwachting is dat de definitieve richtlijnen van kracht zullen worden vanaf 1 januari 2025.

Hoe groot is de groep “toeval-Amerikanen” van na 2014 ten opzichte van voor 2014?

In de Kamerbrieven van 3 september 2021 en 8 maart 2022 gaf de staatssecretaris een inschatting van het aantal mogelijke toeval-Amerikanen dat nog geen US TIN heeft aangeleverd. Uit de rapportage van de grootbanken bleek toen dat er nog 95 personen zijn bij de vier grootbanken die onder de definitie vallen en geen US TIN hebben aangeleverd.

De NVB heeft echter aangegeven dat zij niet beschikken over informatie hoe groot de groep rekeninghouders is met ook de Amerikaanse nationaliteit die in Nederland vóór 1 juli 2014 een bankrekening heeft geopend en de groep rekeninghouders met ook de Amerikaanse nationaliteit die ná 30 juni 2014 een rekening heeft geopend.

Wat is het signaal voor rekeninghouders wanneer ze voortdurend verzoeken van de bank ontvangen om een US TIN of CLN aan te vragen?

Volgens de staatssecretaris geven de banken aan dat rekeninghouders moeten voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in de richtlijnen als ze gebruik willen maken van de tijdelijke uitzondering om geen US TIN te rapporteren. 

De richtlijnen van de VS bevatten gedetailleerde instructies voor banken om klanten die geen US TIN verstrekken, jaarlijks te informeren. Banken moeten onder andere verwijzen naar de veelgestelde vragen op de website van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken of deze vragen als kopie toevoegen aan hun communicatie. Ook moeten banken een communicatiemethode gebruiken die naar hun oordeel het meest effectief is om de rekeninghouder te bereiken.

De VS hebben deze voorwaarden gesteld omdat ze meer informatie nodig hebben om een beter beeld te krijgen van de problematiek. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft verklaard dat de banken zich aan de regels zullen houden die in deze richtlijnen zijn opgenomen.

Waarop is de grens van 50.000 euro gebaseerd?

Op grond van de FATCA-wetgeving zijn financiële instellingen wereldwijd verplicht informatie te delen met de Amerikaanse belastingdienst over rekeninghouders met de Amerikaanse nationaliteit met een rekeningsaldo van in ieder geval 50.000 Amerikaanse dollar of meer.

CDA merkt op dat zij niet verwachten dat de tijdelijke uitkomst onrust of onzekerheid wegneemt gezien de verantwoordelijkheid die nog steeds bij de toeval- Amerikanen ligt om een TIN aan te vragen of afstand te doen van de Amerikaanse nationaliteit. Worden de toeval-Amerikanen voldoende geholpen met deze uitkomsten?

De Verenigde Staten hebben de wereldwijde belastingplicht voor Amerikaanse staatsburgers ingevoerd en de FATCA-wetgeving in 2010 geïmplementeerd om inzicht te krijgen in financiële tegoeden van Amerikaanse belastingplichtigen buiten de VS. Dit heeft toeval-Amerikanen bewust gemaakt van hun belastingverplichtingen, waardoor sommigen actie hebben ondernomen door een Amerikaans TIN aan te vragen of afstand te doen van hun Amerikaanse nationaliteit.

De nadere richtlijnen bieden meer duidelijkheid voor zowel banken als toeval-Amerikanen en werken naar een structurele oplossing. 

Helaas bieden de richtlijnen geen oplossing voor alle toeval-Amerikanen, met name voor rekeningen die zijn geopend na 30 juni 2014. Bovendien zijn de richtlijnen slechts tijdelijk.

Er wordt aangedrongen op aandacht voor dit probleem en het belang van een structurele en alomvattende oplossing blijft benadrukt worden in contacten met de Verenigde Staten. Daarnaast wordt herhaaldelijk opgeroepen aan toeval-Amerikanen die nog geen Amerikaans TIN of CLN hebben aangevraagd, om dit zo snel mogelijk te doen.

De NVB heeft aangegeven dat nieuwe klanten die nog geen TIN of CLN hebben in veel gevallen zullen worden geweigerd. Geldt die ook voor klanten als zij minder dan 50.000 euro op hun bankrekening hebben? Wat is het risico dat nieuwe rekeninghouders met de Amerikaanse nationaliteit worden uitgesloten van het Nederlandse bankensysteem en daarmee van maatschappelijke deelname?

In een Kamerbrief van 20 maart 2023 heeft de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) aangegeven dat nieuwe klanten zonder US TIN (Taxpayer Identification Number) of CLN (Certificate of Loss of Nationality) vaak geweigerd zullen worden bij het standaardproces voor het openen van een bankrekening. 

Deze klanten wordt gevraagd om een rekeningaanvraag in te dienen zodra ze een CLN of TIN hebben verkregen. Dit geldt ook voor klanten met een saldo van minder dan $50.000 op hun rekening.

De NVB meldt dat klanten bij sommige banken wel een aparte procedure kunnen volgen om een bankrekening te krijgen als ze kunnen aantonen dat ze de procedure voor een CLN of TIN in gang hebben gezet. Sommige banken hanteren extra criteria om te beoordelen of een klant in aanmerking komt voor een rekening. Het is belangrijk dat deze mogelijkheid er is, omdat een betaalrekening essentieel is om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Verder wordt benadrukt dat ’toeval-Amerikanen’ op tijd een US TIN moeten aanvragen of de afstandsprocedure moeten starten. De richtlijnen van de Verenigde Staten zijn namelijk niet van toepassing op nieuwe bankrekeningen die worden geopend.

Is er bij de verlaging van de kosten van het afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit ook rekening gehouden met de kosten van het tot vijf jaar terug Amerikaanse aangiften indienen? Wat is de inzet van de vereenvoudiging van de procedure?

De aankondiging van de VS om de kosten voor het afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit te verlagen, heeft betrekking op het eenmalige tarief dat moet worden betaald. Naleving van fiscale wetgeving is geen vereiste voor het afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit. 

Het Treasury Greenbook bevat voorstellen om de procedure voor afstand doen van het staatsburgerschap en de Amerikaanse aangifteprocedure te vereenvoudigen voor toeval-Amerikanen. De Nederlandse ambassade blijft in contact met Treasury en de IRS om oplossingen te vinden en zal dit onderwerp blijven agenderen bij het Amerikaanse Congres. Goedkeuring van het Congres is echter nodig om de aangifteprocedure te vereenvoudigen.

Vragen SP-fractie

Waarom blijft een Amerikaanse wet de voorrang behouden boven een Nederlandse wet, aangezien het hebben van een bankrekening als een recht en noodzakelijke vereiste wordt beschouwd om deel te nemen aan de samenleving?

Er kan verschillende regelgeving gelden voor banken in verschillende landen, zoals de Amerikaanse FATCA-regelgeving en de Nederlandse regelgeving. Het is normaal dat deze regelgeving tegenstrijdige eisen kan stellen aan rechtssubjecten.

Nederlandse banken hebben de vrijheid om te beslissen welke klantengroepen ze willen bedienen en met welke klanten ze een relatie willen aangaan, zolang ze zich aan de geldende wet- en regelgeving houden. 

In sommige gevallen zijn banken echter verplicht de relatie met een cliënt te beëindigen, bijvoorbeeld als er een risico op witwassen bestaat en het handhaven van de relatie in strijd zou zijn met de eisen van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Banken moeten ook een basisbetaalrekening aanbieden, tenzij er een geldige reden is om dit te weigeren op basis van de Wwft. 

De beoordeling of een individuele zaak voldoet aan de eisen van de Wwft en dus een reden kan zijn om een rekening te beëindigen, ligt in eerste instantie bij de bank. Als een cliënt het niet eens is met het oordeel van de bank, kan hij een klacht indienen bij de bank, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of de kwestie voorleggen aan de rechter.

Is de herziening van de IGA nog een serieus te overwegen optie?

Bij de invoering van de FATCA-wetgeving door de Verenigde Staten in 2010 werd een wereldwijde verplichting opgelegd aan financiële instellingen om informatie te delen met de VS over Amerikaanse rekeninghouders met een saldo van minstens $50.000. Niet voldoen aan deze verplichting zou betekenen dat banken een bronbelasting van 30% zouden moeten betalen over inkomsten uit Amerikaanse bronnen. Als Nederland geen verdrag zou sluiten met de VS, zouden financiële instellingen nog steeds moeten voldoen aan de FATCA-wetgeving. 

Het herzien van verdragen is echter afhankelijk van de andere verdragspartner. Aangezien de VS met alle landen waarmee het een FATCA-verdrag heeft gesloten dezelfde overeenkomst heeft, zal de VS waarschijnlijk niet bereid zijn om het verdrag open te breken vanwege de meestbegunstigingsclausule in de overeenkomst.

Wanneer is het weer mogelijk voor gedupeerden om een normale bankrekening te openen, zonder dat dit een tijdelijk karakter heeft?  

De richtlijnen voorzien in een tijdelijke uitzondering voor de jaren 2022 tot en met 2024 op de verplichting voor banken om een SSN/TIN te rapporteren van rekeninghouders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit. Deze uitzondering geldt alleen voor rekeningen die vóór 1 juli 2014 zijn geopend. Volgens de richtlijnen zullen banken geen bestaande rekeningen van vóór 1 juli 2014 sluiten enkel vanwege het ontbreken van een SSN/TIN of CLN. 

Echter, banken zullen nog steeds vragen om een SSN/TIN of CLN van klanten aan te leveren. De Verenigde Staten hebben aangegeven dat ze werken aan definitieve richtlijnen voor de periode na 2024.

In zijn Kamerbrief van 20 maart 2023 heeft de staatssecretaris aangegeven dat een nieuwe klant die nog geen Amerikaanse belastingidentificatienummer (TIN) of Certificaat van Verlies van Nationaliteit (CLN) heeft, in veel gevallen zal worden geweigerd bij het reguliere proces van het openen van een rekening. 

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) kunnen sommige banken klanten wel via een aparte procedure een bankrekening verstrekken als zij kunnen aantonen dat ze de procedure voor een CLN of TIN in gang hebben gezet. Deze personen zullen dan alsnog een ‘reguliere’ rekening ontvangen via deze procedure.

Kan de NL financial investments (NLFI) als aandeelhouder van onder andere de Volksbank dit niet als standpunt verkondigen in de aandeelhoudersvergadering?

Bij NL financial investments (NLFI) is de dagelijkse bedrijfsvoering in handen van de raad van bestuur. Het openen van een ‘reguliere’ bankrekening voor gedupeerden valt onder de dagelijkse bedrijfsvoering en niet onder de verantwoordelijkheid van de aandeelhouder. De aandelen van de Volksbank zijn ondergebracht bij NLFI, waardoor ze op afstand staan van de Staat. NLFI beheert de aandelen en is verantwoordelijk voor de aandeelhoudersbevoegdheden. De minister van Financiën heeft alleen een rol bij principiële en belangrijke besluiten. 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft gedragsmaatregelen opgelegd aan zowel NLFI als de Staat. Hierin staat onder andere dat NLFI de aandelen op een manier moet beheren waardoor de Volksbank en ABN AMRO zelfstandig hun commerciële strategie kunnen bepalen en de dagelijkse bedrijfsvoering kunnen uitvoeren. NLFI kan daarom geen standpunt innemen over het al dan niet beschikbaar stellen van een ‘reguliere’ bankrekening tijdens de aandeelhoudersvergadering.

Vragen BBB-fractie

Hoe wordt gecommuniceerd aan de groep Amerikaanse Nederlanders die hun rekening na 30 juni hebben geopend, dat hun rekening alsnog bevroren kan worden, mits zij meer dan 50.000 euro op hun rekening hebben en hun US-TIN niet doorgeven?

Indien een bankrekening gesloten zou worden, worden de rekeninghouders geïnformeerd door hun bank. Al vele jaren vragen de banken om een TIN van de rekeninghouders. Op de website van de rijksoverheid is actuele informatie te vinden over de verplichtingen van toeval-Amerikanen en rapportageverplichting van banken onder Amerikaanse wetgeving.

Meer informatie over gevolgen van FATCA wetgeving?

Americans Overseas informeert lokale en Europese parlementen over de effecten en problemen die Europese burgers hebben met deze (recent) ingevoerde wetten. Door het onderwerp continue op de agenda te zetten en aandacht te geven, zijn er verschillende veranderingen bewerkstelligd.

We zijn Americans Overseas gestart om mensen van over de hele wereld te helpen door goede informatie te verstrekken om onnodige paniek te voorkomen en gratis en vrijblijvend hulp te bieden. Indien nodig, hebben wij een netwerk van betaalbare professionals (accountants) die u kunnen helpen met uw fiscale verplichtingen.

Als u meer vragen heeft over de gevolgen van FATCA toeval-Amerikanen, kunt u contact met ons opnemen op Americans Overseas.

Neem nu contact op voor meer informatie

 

 

Bronnen:

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan