Speciale procedure Tweede kamer: problemen Nederlandse burgers door FATCA wetgeving

5 min
Gepubliceerd op: 30-01-2020 Laatst gewijzigd op: 18-03-2024

DEN HAAG 22 januari 2020 – Hoorzitting Tweede Kamer over problemen die Nederlandse burgers ondervinden door de FATCA wetgeving.

Afgelopen week was Americans Overseas samen met Nederlandse Accidental Americans belangenvereniging te gast bij een speciaal ingelaste hoorzitting van de Tweede Kamer. 

Tijdens de zitting werden Kamerleden bij gepraat over de toenemende problemen die US citizens in Nederland ondervinden van de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), een wet ingevoerd in 2010 door de regering Obama). 

Zowel belangenvereniging Accidental Americans als Americans Overseas spraken namens hun achterban over de acute problematiek en mogelijke oplossingen op korte en lange termijn. De Nederlandse Vereniging van Banken (de NVB) had zich wel aangemeld maar was toch niet aanwezig.

Deze regelgeving wordt door de Nederlandse banken steeds strenger nageleefd.

Kijk de hoorzitting Tweede Kamer hier terug:

Beperkte bankdiensten door strenge naleving banken

Americans Overseas constateert dat steeds meer Amerikaanse inwoners van Nederland geen of slechts beperkte bankdiensten kunnen afnemen en vraagt om een actievere houding van het kabinet. 

De banken reageren erg heftig als het om klanten gaat met bijvoorbeeld een Amerikaanse geboorteplaats waarvan geen SSN bekend is. Oud secretaris Menno Snel heeft vorig jaar de banken toegesproken dat sluiten of bevriezen van rekeningen vooralsnog onnodig is. Ondanks deze oproep geven banken daar geen gehoor aan en blijven US persons uitsluiten.

Het is erg lastig voor de in Amerika geborenen die zich niet of nauwelijks bewust zijn van hun US status, ook wel de accidental American genoemd. Deze groep heeft nooit in de Verenigde Staten gewoond (of alleen als klein kind) en zij hebben het door de bank gevraagde SSN nummer vaak niet. Door een schrijven van de bank of via media komt men achter deze verplichting en ervaart vervolgens (soms onterechte) stress.

Samenvatting enquête Americans Overseas onder Nederlandse burgers die tevens belastingplichtig zijn in de VS

Americans Overseas heeft onder 3000 Nederlanders een verzoek gedaan om te participeren in een onderzoek naar de informatievoorziening door banken met betrekking tot FATCA. Hiervan heeft een hoog aantal van ruim 33% gehoor gegeven. Note: Deze doelgroep is reeds bekend bij Americans Overseas en daardoor over het algemeen beter geïnformeerd over de kwestie.

Cijfers:

  • Bijna alle klanten (82%) geven aan geen fiscaal inwoner van Amerika te zijn of weten niet wat dit betekent. Dit is een vraag in de brief die de bank stuurt waarop klanten die dus vaak onbewust fout antwoorden. Als US person ben je namelijk altijd ook fiscaal inwoner van Amerika.
  • Bijna een derde (31%) wist niet na de brief dat hun gegevens worden gedeeld met de IRS.
  • Bijna de helft (40%) wist niet na de brief dat ze in de US-belastingaangifte moeten doen

Uit de toelichtingen:

  • Sommige mensen hebben geen brief, één brief, of soms wel drie brieven ontvangen.
  • Verschillende banken hebben hun klanten gebeld en andere geheel niet.
  • Diensten worden willekeurig opgezegd, bevroren of geweigerd. Bij navraag door klanten bij de bank weten de medewerkers van de bank vervolgens niet wat er aan de hand is en hoe dit opgelost kan worden.
  • Verrassend veel mensen (30%) bankieren bij verschillende banken en raken in de war, worden zeer angstig, en maken fouten door alle verschillende signalen.

Oplossingen aangedragen door Americans Overseas

De oplossing is tweeledig;

  • De Amerikanen de wetgeving (beperkt) te laten aanpassen met de ‘Same country exception’.
  • en zolang deze wetgeving niet gewijzigd is, een informatieplicht om Nederlandse burgers nu te behoeden voor het maken van (onbewust) verkeerde keuzes door een toereikende informatievoorziening. Uitgevoerd door bank en/of overheid.

Same Country Exception

De Same Country Exception voorziet erin dat individuen die in hetzelfde land buiten Amerika wonen, werken en bankrekeningen hebben én inwoner zijn van dat land niet onder de FATCA wetgeving vallen. En daarnaast ook geen aangifteplicht meer hebben. De FATCA wet is origineel bedoeld voor Amerikanen die in het buitenland geld verborgen houden. 

Informatievoorziening

De banken en overheid dienen een pro-actievere rol aan te nemen in de informatievoorziening. De banken kunnen mensen informeren door helder geformuleerde brieven, goede online-informatie, het opzetten van een gezamenlijke FATCA desk, informatie geven bij het inloggen in internet bankieren. 

Dit dient te gebeuren onder regie van de overheid. De overheid heeft tenslotte het FATCA verdrag getekend dat banken dwingt deze maatregelen ten uitvoer te brengen.

Achtergrond FATCA

De Nederlandse regering heeft in 2013 een overeenkomst met Amerika getekend (FATCA) Deze I.G.A. (Inter Governmental Agreements) verplicht alle financiële instellingen gegevens van alle Nederlands-Amerikaanse rekeninghouders over te dragen (US persons).

De gegevens worden elk jaar door de banken aangeleverd aan de Nederlandse belastingdienst die ze weer overdraagt aan de IRS (Amerikaanse belastingdienst).

De overeenkomst raakt Nederlandse burgers die nooit gewerkt of gewoond hebben in Amerika. Bijvoorbeeld personen geboren in Amerika, die als baby terug verhuisd zijn naar Nederland, of mensen geboren in Nederland met één Amerikaanse ouder. Het betreft circa 40.000 mensen exclusief nog de Green Card houders die er ook onder vallen waarvan geen exacte cijfers beschikbaar zijn.

Oorzaken

De financiële instellingen hebben allen hun eigen aanpak bedacht om op zoek te gaan naar US-persons en deze groep te informeren. Deze aanpak is niet goed afgestemd met andere banken maar ook binnen de banken intern niet. De overheid verstrekt weinig tot geen informatie; zo is er bij de belastingdienst beperkt informatie te verkrijgen. De NVB, geen consumentenorganisatie, heeft summiere informatie op de website.

Dit leidt ertoe dat klanten van allerlei kanten geen, incomplete of verkeerde informatie krijgen en in paniek raken. Klanten geven gedwongen informatie door onder dreiging van het sluiten, bevriezen, of weigeren van diensten. 

Tegelijkertijd is de vraagstelling en informatie dermate onduidelijk geformuleerd dat men onbewust foutief antwoord en niet beseft wat er met de informatie gebeurt. Tevens wordt men niet duidelijk geïnformeerd dat er een (Amerikaanse) belastingplicht aan vastzit (zorgplicht klanten).

Americans Overseas heeft nogmaals aan de Tweede Kamer aandacht hiervoor gevraagd en verzocht het Ministerie van Financiën te vragen de banken tot minder draconische maatregelen en reactie te bewegen.

Vragen Tweede Kamer naar aanleiding hoorzitting

Naar aanleiding van de hoorzitting hebben 20 februari 2020 de kamerleden Omtzigt (CDA), Van Weyenberg (D66) en Lodders (VVD)  aan de Staatssecretaris en de Minister van Financiën 25 vragen gesteld over banken die op grond van de FATCA-wetgeving financiële dienstverlening weigeren aan Nederlanders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit.

Americans Overseas blijft de ontwikkelen nauwgezet volgen en houdt u op de hoogte van het aankomende Tweede Kamer debat naar aanleiding van deze vragen.

Meer vragen over het FATCA dossier Tweede Kamer?

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder. Toen wij dit rond 2013 voor de eerste keer hoorde, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen).

Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie, onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden. Indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw Amerikaanse belastingverplichtingen.

Heeft u vragen over de gevolgen van FATCA? Neem dan contact op met Americans Overseas.

Neem nu contact op voor meer informatie

 

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan