Wat is het verschil tussen opzettelijke en niet-opzettelijke schending?

5 min

Uw Amerikaanse belastingplicht verzuimen terwijl u op de hoogte was van deze verplichting maar ervoor koos (met wat voor reden dan ook) geen belastingaangifte te doen, wordt gezien als een opzettelijke schending. Uw belastingplicht verzuimen terwijl u niet van deze plicht op de hoogte was, wordt gezien als een niet-opzettelijke schending en leidt doorgaans tot minder hoge of geen boetes.

Wanneer een belastingplichtige de Streamlined procedure ingaat en zijn of haar fiscale verplichting ‘opzettelijk’ niet naleefde- wat gebeurt er dan? Het antwoord hangt ervan af hoe de ‘opzettelijkheid’ in civiel of crimineel strafrecht geïnterpreteerd wordt.

Belastingplichtigen met criminele zaken in hun gegevens riskeren ernstige strafrechtelijke sancties, gevangenisstraf incluis.

Zij zouden de Streamlined Procedure niet in moeten gaan, omdat het geen bescherming biedt tegen strafrechtelijke vervolging, In plaats daarvan zouden zij het “Offshore Voluntary Disclosure Program” moeten ingaan. Wanneer het handelen van de belastingplichtige geen criminele activiteiten betreft, zal het onderzoek naar de ‘opzettelijkheid’ blootstelling aan mogelijke civiele sancties kunnen inhouden.

Achtergrond – IRS Streamlined Programs

Op 18 juni kondigde de IRS nieuwe “Streamlined” procedures aan die praktische methoden boden om aan de belastingplicht te voldoen voor Amerikaanse personen met betrekking tot offshore rekeningen van winsten die niet op de juiste wijze zijn gerapporteerd. Terwijl de nieuwe “Streamlined” procedures ietwat eenvoudig kunnen klinken, heb ik lezers gewaarschuwd om zeer voorzichtig te zijn en om degelijk advies in te winnen omtrent het gebruik van deze nieuwe “Streamlined” procedures.

“Niet-opzettelijk” gedrag

Om deze procedures te gebruiken, moet het verzuim van de belastingplicht het resultaat zijn van “Niet-opzettelijk” gedrag. A Statement of Facts moet aan de IRS worden overhandigd waarin de redenen voor het verzuim worden uitgelegd.

Volgens de Streamlined Procedures vindt de IRS iets een “Niet-opzettelijke schending” wanneer de schending door nalatigheid, onachtzaamheid, een fout of gedrag het resultaat is van ter goeder trouw zijn, maar met een verkeerd begrip van de eisen van de wet.” De IRS vertelt in geen enkel detail wat zij met deze termen bedoelen of waartoe zij leiden. Vele factoren kunnen van invloed zijn of “niet-opzettelijk” het juiste label is en een enkele nalatigheid zou het resultaat in “opzettelijk” kunnen veranderen.

Sommige zaken mogen zwart of wit zijn, waarbij het belastingverzuim perfect in een van de twee categorieën past, maar genoeg zaken vallen in het grijze gebied. Bijvoorbeeld, zelfs de IRS geeft toe dat wanneer je een buitenlandse rekening hebt maar “nee” aankruiste in het vakje op Deel III van Schema B, waar gevraagd wordt of u zo’n rekening heeft gehad, dit niet voldoende is om te zeggen dat er “opzettelijk” is gehandeld. Zie: Internal Revenue Manual  4.26.16.4.5.3(07-01-2008) FBAR Willfulness Penalty – Willfulness

Een secuur voorbereide verklaring van niet-opzettelijke schending kan dit misschien uitleggen en verdere vragen van de IRS voorkomen.

Andere factoren die nauwgezet onderzocht dienen te worden -zocht de belastingplichtige professioneel belastingadvies? Heeft hij zijn buitenlandse winsten aan zijn adviseur onthuld? Welk beroep beoefent de belastingplichtige en welke educatieve achtergrond heeft hij-, etc. .

Wij weten dat, zoals de term “opzettelijk” gebruikt wordt in civiele strafbepalingen, het kan betekenen dat de daad het resultaat was van grove nalatigheid, onachtzaamheid, of opzettelijke verwaarlozing. Of een fout “opzettelijk” was, wordt bepaald op basis van de feiten en omstandigheden. Daarom is het logisch dat, voor de doeleinden van de Streamlined Procedures, “niet-opzettelijk” gedrag geen gevolg kan zijn van grove nalatigheid, onachtzaamheid, of opzettelijke verwaarlozing.

Begeleiding door de Section 367 Regulations

De Section 367 Regulations leveren verlichting voor bepaald falen van eerdergenoemde GRA, zolang het falen niet “opzettelijk” was. De Regulations leveren dit, waarbij “willfull” “geïnterpreteerd dient te worden met de betekenis van de term vergelijkbaar met de context van andere civiele straffen, incluis het falen door grove nalatigheid, onachtzaamheid, of opzettelijke verwaarlozing.”

Voorbeelden hiervan zijn te vinden op pagina 28 en van deze voorbeelden kunnen we belangrijke informatie verzamelen:

  • Geïsoleerde, onopzettelijke vergissingen zijn niet “opzettelijk”. Opzettelijk geen aangifte doen wanneer men op de hoogte is van de plicht is “opzettelijk”, klaarblijkelijk ook als een belastingplichtige een ietwat plausibele reden heeft voor het niet doen van aangifte. In het niet nakomen van de belastingplicht zoals omschreven in de Sectie 367 Regulations, anticipeerde de belastingplichtige op de verkoop van een bedrijf in het volgende belastingjaar waarvan verwacht werd dat dit kapitaalverlies zou opleveren dat terug te brengen zou zijn om de winst die op een bepaalde transfer die een GRA aangifte zou vereisen geheel zou compenseren.
  • De belastingplichtige redeneerde dat dit alle winst zou elimineren en de belastingplichtige koos er met opzet voor om het niet GRA aan te geven. Aan het eind van het volgende jaar werd het bedrijf in een grote groepsrechtzaak aangeklaagd om te voorkomen dat de belastingplichtige het bedrijf kon verkopen met als resultaat dat het verwachtte kapitaalverlies uitbleef.
  • De belastingplichtige probeerde het verwachtte gewin te compenseren en wilde de GRA aangifte laat indienen. Gebaseerd op alle feiten en omstandigheden bepaalde de IRS dat het niet aangeven van de GRA “opzettelijk” was.
  • De voorbeelden tonen duidelijk aan dat de IRS naar de “geschiedenis” kijkt van het reilen en zeilen van de belastingplichtige wanneer ze bepalen of het niet meewerken als “opzettelijk” wordt beschouwd. In een schrijnend voorbeeld waarbij een belastingplichtige in het verleden niet consistent en op tijd zijn GRA’s had ingediend, een geschiedenis had opgebouwd van het te laat indienen van andere belastingen en informatie die een boete zou kunnen opleveren, en geen veiligheidsmaatregelingen had genomen om dit in de toekomst te voorkomen, werd de daad als “opzettelijk” beschouwd.
  • Belastingplichtigen die problemen hebben met het naleven van hun fiscale plicht maken zich vaak al jaren schuldig aan het niet nakomen ervan en maken dan, wanneer ze later hun belastingzaken wel op orde maken, weer dezelfde fout. Kan zo’n belastingplichtige het Streamlined programma gebruiken voor zijn laatste misstap op gronde van het feit dat de recente belastingplicht “Niet-opzettelijk” was? Als de voorbeelden in Section 367 Regulations als gids dienen, dan lijkt het erop dat dat een moeilijk argument zal zijn om zelfs met professionele begeleiding hard te maken (wat een “must” is in moeilijke gevallen).
  • Andere belastingplichtigen dienen belastingaangiften in die niet volledig zijn – van het niet aangeven van inkomsten tot het niet bijvoegen van schema’s.
  • Een ander voorbeeld in Section 367 Regulations illustreert dat het “bewust” niet volledig invullen van een belastingformulier (in het voorbeeld een GRA) in alle mogelijke opzichten, kan resulteren in het besluit dat het nalaten van de belastingaangifte “opzettelijk” was.

Meer informatie nodig over opzettelijke en niet-opzettelijke schending?

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder. Toen wij rond 2013 voor het eerst over deze aangifteplicht hoorden, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen). Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie, onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden. Indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw verplichtingen. Tevens zijn we inmiddels de gesprekspartner voor de Tweede Kamer betreffende dit onderwerp.

Er is echter nog een lange weg te gaan wil hier verandering in komen, als het al ooit gebeurt. Het is misschien een geruststelling om te horen dat in 90% van de gevallen die wij binnenkrijgen, de oplossingen goed te overzien zijn en deze niet tot belasting betaling in de US leiden.

Heeft u vragen over de Amerikaanse belastingplicht, neem dan contact op met Americans Overseas

 

Neem nu contact op voor meer informatie

 

 

Bron: Virginia La Torre Jeker J.D.
Source: Forbes, Robert Wood