IRS op de uitkijk voor Netheryanks

2 min
Gepubliceerd op: 18-03-2016 Laatst gewijzigd op: 12-05-2024

IRS jaagt op NederAmerikanen. Dui­zen­den Ne­der­lan­ders met Ame­ri­kaan­se roots of een green­ card krij­gen een na­hef­fing van de Ame­ri­kaan­se be­las­ting­dienst IRS.

De IRS is de Ne­de­rA­me­ri­ka­nen op het spoor ge­ko­men door de FAT­CA-wet­ge­ving.

FATCA verplicht bui­ten­land­se fi­nan­ci­ë­le in­stel­lin­gen al­le ge­ge­vens van Ame­ri­kaan­se be­las­ting­plich­ti­gen au­to­ma­tisch door te spe­len aan de fis­cus in Was­hing­ton.

NederAmerikanen

„Nor­maal ge­spro­ken be­last een land haar in­wo­ners. Als je niet meer in Ne­der­land woont, be­taal je hier meest­al ook geen be­las­ting meer. Wat maar wei­nig men­sen we­ten, is dat on­der de Ame­ri­kaan­se wet al­le US per­sons in de Ver­e­nig­de Sta­ten be­las­ting­plich­tig zijn, waar ze ook wo­nen”, legt Daan Dur­la­cher uit. Hij woont al zijn he­le le­ven in Ne­der­land, maar heeft een Ame­ri­kaan­se moe­der en is dus be­las­ting­plich­tig in de VS.

„Ook men­sen die ooit van­we­ge werk of stu­die een green ­card (per­ma­nen­te ver­blijfs­ver­gun­ning) kre­gen, maar in­mid­dels weer lang en breed in Ne­der­land wo­nen, krij­gen vroeg of laat te ma­ken met de IRS”, zegt Dur­la­cher.

Naar schat­ting heb­ben 30.000 Ne­der­lan­ders ook de Ame­ri­kaan­se na­ti­o­na­li­teit. Het aan­tal Ne­der­lan­ders met een green­ card is on­be­kend.

Ne­der­land en de VS heb­ben de­cen­nia ge­le­den een be­las­ting­ver­drag ge­slo­ten, dat is be­doeld om te voor­ko­men dat bur­gers dub­be­le be­las­ting moe­ten be­ta­len. Lang dach­ten Ne­der­land­se ac­coun­tants en fis­ca­lis­ten dat NederAmerikanen door dat ver­drag vei­lig za­ten.

Dat is de the­o­rie, de prak­tijk blijkt weer­bar­sti­ger.

„Er zijn na­me­lijk al­ler­lei ver­schil­len tus­sen de Ne­der­land­se en Ame­ri­kaan­se be­las­ting­wet­ten. In Ne­der­land is de di­vi­dend­be­las­ting bij­voor­beeld 25%, maar in de VS wordt di­vi­dend vaak ge­zien als in­ko­men, dat te­gen 39% be­last wordt”, ver­klaart Dur­la­cher, die met zijn organisatie Ame­ri­cans Over­seas ad­vies geeft aan NederAmerikanen die een aan­slag van de IRS heb­ben ge­kre­gen of kun­nen ver­wach­ten.

Schrijnende gevallen

Dur­la­cher ziet da­ge­lijks schrij­nen­de ge­val­len langs­ko­men, die soms wel tien­dui­zen­den dol­lars ver­schul­digd zijn.

„Al­leen al be­las­ting­aan­gif­te doen in de VS is een du­re klus. Ne­der­land­se ac­coun­tants zijn on­vol­doen­de be­kend met ty­pisch Ame­ri­kaan­se voor­waar­den en re­gels. Een ge­spe­ci­a­li­seer­de ac­coun­tant re­kent zo tus­sen de $300 en $600 voor een sim­pe­le aan­gif­te.”

Zelf aan­gif­te doen is las­tig. De Ame­ri­kaan­se be­las­ting­wet­ten zijn in­ge­wik­keld. Fou­ten in de aan­gif­te wor­den zwaar be­boet.

De Ne­de­rA­me­ri­ka­nen zit­ten klem, legt Dur­la­cher uit. „Je kunt je Ame­ri­kaan­se na­ti­o­na­li­teit pas op­ge­ven als je de af­ge­lo­pen zes jaar be­las­ting­aan­gif­te in de VS hebt ge­daan. En be­wust geen aangif­te doen is straf­baar.”

Ame­ri­ka­nen over de he­le we­reld zijn bang voor to­ren­ho­ge na­hef­fin­gen van de IRS. Onder andere daar­door heb­ben vo­rig jaar 3000 men­sen hun Ame­ri­kaan­se na­ti­o­na­li­teit op­ge­ge­ven. Het hoog­ste aan­tal ooit.

Meer dan 6 mil­joen Ame­ri­ka­nen wo­nen in het bui­ten­land. Ruim 10.000 van hen heb­ben af­scheid ge­no­men van hun Ame­ri­kaan­se pas­poort sinds pre­si­dent Oba­ma in 2010 zijn hand­te­ke­ning zet­te on­der de FAT­CA-wet.

Neem nu contact op voor meer informatie

 

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden