IRS op de uitkijk voor Netheryanks

2 min
Gepubliceerd op: 18-03-2016

IRS jaagt op NederAmerikanen. Dui­zen­den Ne­der­lan­ders met Ame­ri­kaan­se roots of een green­ card krij­gen een na­hef­fing van de Ame­ri­kaan­se be­las­ting­dienst IRS.

De IRS is de Ne­de­rA­me­ri­ka­nen op het spoor ge­ko­men door de FAT­CA-wet­ge­ving.

FATCA verplicht bui­ten­land­se fi­nan­ci­ë­le in­stel­lin­gen al­le ge­ge­vens van Ame­ri­kaan­se be­las­ting­plich­ti­gen au­to­ma­tisch door te spe­len aan de fis­cus in Was­hing­ton.

NederAmerikanen

„Nor­maal ge­spro­ken be­last een land haar in­wo­ners. Als je niet meer in Ne­der­land woont, be­taal je hier meest­al ook geen be­las­ting meer. Wat maar wei­nig men­sen we­ten, is dat on­der de Ame­ri­kaan­se wet al­le US per­sons in de Ver­e­nig­de Sta­ten be­las­ting­plich­tig zijn, waar ze ook wo­nen”, legt Daan Dur­la­cher uit. Hij woont al zijn he­le le­ven in Ne­der­land, maar heeft een Ame­ri­kaan­se moe­der en is dus be­las­ting­plich­tig in de VS.

„Ook men­sen die ooit van­we­ge werk of stu­die een green ­card (per­ma­nen­te ver­blijfs­ver­gun­ning) kre­gen, maar in­mid­dels weer lang en breed in Ne­der­land wo­nen, krij­gen vroeg of laat te ma­ken met de IRS”, zegt Dur­la­cher.

Naar schat­ting heb­ben 30.000 Ne­der­lan­ders ook de Ame­ri­kaan­se na­ti­o­na­li­teit. Het aan­tal Ne­der­lan­ders met een green­ card is on­be­kend.

Ne­der­land en de VS heb­ben de­cen­nia ge­le­den een be­las­ting­ver­drag ge­slo­ten, dat is be­doeld om te voor­ko­men dat bur­gers dub­be­le be­las­ting moe­ten be­ta­len. Lang dach­ten Ne­der­land­se ac­coun­tants en fis­ca­lis­ten dat NederAmerikanen door dat ver­drag vei­lig za­ten.

Dat is de the­o­rie, de prak­tijk blijkt weer­bar­sti­ger.

„Er zijn na­me­lijk al­ler­lei ver­schil­len tus­sen de Ne­der­land­se en Ame­ri­kaan­se be­las­ting­wet­ten. In Ne­der­land is de di­vi­dend­be­las­ting bij­voor­beeld 25%, maar in de VS wordt di­vi­dend vaak ge­zien als in­ko­men, dat te­gen 39% be­last wordt”, ver­klaart Dur­la­cher, die met zijn organisatie Ame­ri­cans Over­seas ad­vies geeft aan NederAmerikanen die een aan­slag van de IRS heb­ben ge­kre­gen of kun­nen ver­wach­ten.

Schrijnende gevallen

Dur­la­cher ziet da­ge­lijks schrij­nen­de ge­val­len langs­ko­men, die soms wel tien­dui­zen­den dol­lars ver­schul­digd zijn.

„Al­leen al be­las­ting­aan­gif­te doen in de VS is een du­re klus. Ne­der­land­se ac­coun­tants zijn on­vol­doen­de be­kend met ty­pisch Ame­ri­kaan­se voor­waar­den en re­gels. Een ge­spe­ci­a­li­seer­de ac­coun­tant re­kent zo tus­sen de $300 en $600 voor een sim­pe­le aan­gif­te.”

Zelf aan­gif­te doen is las­tig. De Ame­ri­kaan­se be­las­ting­wet­ten zijn in­ge­wik­keld. Fou­ten in de aan­gif­te wor­den zwaar be­boet.

De Ne­de­rA­me­ri­ka­nen zit­ten klem, legt Dur­la­cher uit. „Je kunt je Ame­ri­kaan­se na­ti­o­na­li­teit pas op­ge­ven als je de af­ge­lo­pen zes jaar be­las­ting­aan­gif­te in de VS hebt ge­daan. En be­wust geen aangif­te doen is straf­baar.”

Ame­ri­ka­nen over de he­le we­reld zijn bang voor to­ren­ho­ge na­hef­fin­gen van de IRS. Onder andere daar­door heb­ben vo­rig jaar 3000 men­sen hun Ame­ri­kaan­se na­ti­o­na­li­teit op­ge­ge­ven. Het hoog­ste aan­tal ooit.

Meer dan 6 mil­joen Ame­ri­ka­nen wo­nen in het bui­ten­land. Ruim 10.000 van hen heb­ben af­scheid ge­no­men van hun Ame­ri­kaan­se pas­poort sinds pre­si­dent Oba­ma in 2010 zijn hand­te­ke­ning zet­te on­der de FAT­CA-wet.

Neem nu contact op voor meer informatie